Đơn vị

Đơn vị Đảm bảo chất lượng thuộc khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng: Tham mưu, đề xuất cho Ban chủ nhiệm khoa và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của khoa Y; Duy trì và nâng cao kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục khoa Y. 

Chi tiết