Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Tổ Hành chính Tổ chức thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ có chức năng: Tham mưu và hỗ trợ cho lãnh đạo khoa về công tác nhân sự; Triển khai thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; Tham mưu cho lãnh đạo khoa về công tác tài chính.

Chi tiết

Tổ Quản trị Giáo tài thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ có chức năng: Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa Y xây dựng kế hoạch thực hiện; Tổ chức quản lý tài sản của Khoa; Mua sắm dụng cụ, vật tư hóa chất, văn phòng phẩm, trang thiết bị, theo dõi, quản lý tài sản theo quy định.

 

Chi tiết

Tổ Hợp tác Quốc tế - Nghiên cứu khoa học thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ có chức chức năng: Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Y.

Chi tiết

Tổ Đào tạo thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ có chức chức năng: Hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa xây dựng, phát triển và thẩm định chương trình đào tạo; Triển khai kế hoạch đào tạo và tổ chức quản lý công tác đào tạo; Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý hoạt động khảo thí; Tổ chức quản lý sinh viên, cố vấn học thuật cho sinh viên; Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo.

Chi tiết

Văn phòng khoa, khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý dự án, thư viện,… của khoa.

 

Chi tiết