Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Nội dung đang cập nhật...

Chi tiết

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học

Chi tiết

Tổ Quản trị giáo tài

Chi tiết

Thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo và Khảo thí 
Tổ chức, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập, nghiên cứu   khoa học và các hoạt động xã hội của sinh viên. 
Phối hợp với các tổ chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức Đoàn thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên.

Chi tiết

Tổ Hành chính Tổ chức

Chi tiết