Giới thiệu

Tổ Quản lý Đào tạo

               

Tổ Đào tạo thuộc Văn phòng khoa Y được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng

 • Hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa xây dựng, phát triển và thẩm định chương trình đào tạo.
 • Triển khai kế hoạch đào tạo và tổ chức quản lý công tác đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý hoạt động khảo thí.
 • Tổ chức quản lý sinh viên, cố vấn học thuật cho sinh viên.
 • Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo.

Nhiệm vụ:

1.  Quản lý đào tạo 

 • Hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa xây dựng, định kỳ rà soát và thẩm định khung chương trình đào tạo.
 • Phối hợp các bộ môn xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo từng năm: lập thời khóa biểu chi tiết, sắp xếp giảng đường, phòng thực tập, chia nhóm thực hành bệnh viện.
 • Triển khai quản lý, giám sát thực hành bệnh viện.
 • Tổ chức tư vấn tuyển sinh và triển khai công tác tuyển sinh cho các hệ đào tạo.
 • Quản lý, chứng nhận kết quả học tập, phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
 • Tổng hợp, báo cáo giờ giảng của giảng viên.
 • Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, báo cáo thống kê công tác đào tạo.
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo.

2. Khảo thí

 • Xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến thi và lượng giá sinh viên tại khoa Y.
 • Quản lý, kiểm tra, giám sát tổ chức các kỳ thi.
 • Phối hợp với các Bộ môn tổ chức tạo lập, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi cho từng môn học. Kiểm định và quản lý ngân hàng câu hỏi thi.
 • Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy trình ra đề thi.
 • Thực hiện lưu trữ, bảo mật, sao in đề thi kết thúc học phần/môn học theo đúng quy chế bảo mật, đúng quy trình, lịch trình và quy chế khảo thí quy định.
 • Quản lý chấm thi, phối hợp với các Bộ môn tổ chức chấm thi kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp. Xác định chuẩn đậu cho các kỳ thi kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp.
 • Phối hợp với các Bộ môn cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của khoa y nhằm nâng cao hiệu quả lượng giá cũng như chất lượng đào tạo.
 • Nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác khảo thí, về các hình thức thi, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quy định.

3. Công tác Viện – Trường

 • Triển khai hợp đồng đào tạo với các cơ sở thực hành.
 • Phối hợp cơ sở thực hành tổ chức đào tạo lâm sàng, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho sinh viên tại cơ sở thực hành.

4.  Công tác sinh viên

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công tác sinh viên năm học.
 • Phối hợp với các đơn vị triển khai miễn giảm học phí, chế độ chính sách xã hội, các chương trình học bổng tài trợ, khuyến khích tài năng cho sinh viên, chương trình tín dụng phục vụ cho học tập.
 • Theo dõi, thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú.
 • Tổ chức, triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. 
 • Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên.
 • Phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tư vấn sức khỏe tâm lý cho sinh viên.
 • Phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đoàn - Hội Sinh viên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên. Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và địa phương; tập hợp ý kiến phản ánh của SV; trả lời và giải quyết khiếu nại của sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập và sinh hoạt nói chung.
 • Tổ chức và quản lý công tác cố vấn học tập. Tập huấn đội ngũ cố vấn học tập.
 • Định kỳ tổ chức đối thoại giữa sinh viên với Trưởng khoa.

Nhân sự

ThS.BS. Đoàn Thị Thu Hoa
Tổ trưởng
Email: doanthuhoa@ump.edu.vn

TS.BS. Đặng Trần Quân
Giảng viên (Kiêm nhiệm công tác)
Email: dangtranquan@ump.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Mỹ Chi
Chuyên viên
Email: ntmchi@ump.edu.vn

CĐ. Nguyễn Thụy Phương Chi
Chuyên viên
Email: nguyenthuyphuongchi@ump.edu.vn

CĐ. Trương Hương Lan
Cán sự
Email: huonglantruong@ump.edu.vn

TC. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Kỹ thuật viên
Email: ntmlinh@ump.edu.vn

ThS. Bùi Hoàng Minh
Giảng viên
Email: buihoangminh@ump.edu.vn

CN. Trần Thị Ánh Minh
Chuyên viên
Email: anhminhtran@ump.edu.vn

ThS. Đặng Thành Tân
Chuyên viên
Email: thanhtan77@ump.edu.vn

TC. Trương Thị Mộng Thu
Kỹ thuật viên
Email: truongthimongthu@ump.edu.vn

CN. Võ Thị Phương Thùy
Chuyên viên
Email: thuy.sp14@ump.edu.vn

CN. Nguyễn Văn Tiệp
Chuyên viên
Email: nguyenvantiep@ump.edu.vn

BS. Lương Tuấn Trí
Chuyên viên
Email: lttri@ump.edu.vn

CN. Trịnh Tú Thanh
Chuyên viên
Email: trinhtuthanh@ump.edu.vn

Liên hệ:

 • Văn phòng khoa Y
 • Lầu 2, Tòa nhà 15 tầng
 • 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
 • Điện thoại: 028.39526028
 • Email: todaotaokhoay@ump.edu.vn