Giới thiệu Chương trình Đổi mới đào tạo Bác sĩ Y khoa

Chương trình mới sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào việc giảng dạy y đức và tính chuyên nghiệp...

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 40 với chủ đề “Đại học Y...

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: từ ngày 30 đến 31 tháng 3 năm 2024. 2. Hình thức: trực...

Kết quả thực hiện dự án CALOHEA

Dự án “Đánh giá và so sánh kết quả học tập trong giáo dục đại học tại Châu Á” (Measuring...