Nhân sự Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ

ThS.BS. Nguyễn Tấn Bảo Ân
Giảng viên
Email: ntban@ump.edu.vn

ThS.BS. Cao Thị Thu Hằng
Giảng viên
Email: ctthang@ump.edu.vn

ThS.BS. Cái Hữu Ngọc Thảo Trang
Giảng viên
Email: thaotrang@ump.edu.vn