Chuỗi chương trình đào tạo liên tục hợp tác với GlaxoSmithKline (chương trình 4)
19/02/2024

Chương trình 4:

QUẢN LÝ ĐỘNG KINH TỐI ƯU Ở PHỤ NỮ

Thời gian: 9:30 - 11:30 ngày 25 tháng 02 năm 2024

Chủ toạ: TS. BS. Trần Công Thắng.