Thông báo Miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Y - năm học 2019-2020
08/10/2019

Các sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội, nộp hồ sơ về Tổ Đào tạo - Văn phòng Khoa Y (Người nhận: Ths. Đặng Thành Tân)

► Sinh viên tham khảo thông tin trong công văn hướng dẫn đính kèm.

Hồ sơ gồm: