Hội Sinh viên - Khoa Y

1. Chức năng

Hội sinh viên khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM có chức năng đoàn kết, tập hợp sinh viên trong khoa để cùng phấn đấu học tập và rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm và bộ phận trực thuộc xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết phù hợp với chủ trương của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên TP.HCM, Hội sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM. Nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác cao trong sinh viên, cùng Đoàn Khoa Y xây dựng ngày càng vững mạnh hoạt động Hội và phong trào sinh viên.

Tạo cơ hội cho hội viên, sinh viên Khoa Y có cơ hội cống hiến sức mình cho xã hội.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách cho sinh viên, cùng Nhà trường xây dựng tập thể sinh viên có tri thức cao, đạo đức tốt, phục vụ công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

2. Nhiệm vụ

Thực hiện đúng Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Thực hiện những chỉ thị từ Hội sinh viên cấp trên, từ Đoàn khoa Y và các cấp lãnh đạo, đảm bảo công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức lối sống, ý thức pháp luật cũng như phát triển bản thân cho hội viên, sinh viên.

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của Sinh viên đến Đoàn khoa Y, Đảng ủy Khoa và các cấp lãnh đạo. Phối hợp cùng Đoàn khoa Y, các Phòng, Ban chức năng của khoa, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề nóng về công tác Hội và phong trào sinh viên tại Khoa Y.

Đoàn kết khuyến khích giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện nhằm hoàn thành nhiệm vụ người sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên

3. Nhân sự

Ban chấp hành Hội Sinh viên Khoa Y:

SV. Nguyễn Trần Hiểu My - Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Chu Khánh An - Liên Chi hội phó Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Đậu Nguyễn Cường - Liên Chi hội phó Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Nguyễn Mộng Hồng Anh - Ủy viên Ban Thư ký Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Lê Ngọc Khánh Nhi - Ủy viên Ban Thư ký Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Nguyễn Thanh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Đào Quốc Cường - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Phạm Nguyễn Thùy Dung - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Trần Đình Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Hoàng Phan Khánh Huyền - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Đào Thị Xuân Mai - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Đinh Ái Ngân - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Nguyễn Vương Kim Ngân - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Lê Đặng Hải Phong - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.
SV. Trần Dụng Tấn Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Y.