Bản tin khoa Y (Newsletter)
08/12/2023

TIẾNG VIỆT

 

ENGLISH

 

Bản tin Khoa Y tháng 01/2023 

Đính kèm

   

Bản tin Khoa Y tháng 02/2023 

Đính kèm

   

Bản tin Khoa Y tháng 03/2023   

Đính kèm

   

Bản tin Khoa Y tháng 04/2023 

Đính kèm

   

Bản tin Khoa Y tháng 05/2023   

Đính kèm

Newsletter - May, 2023   

Attachment

Bản tin Khoa Y tháng 06-07/2023   

Đính kèm

Newsletter - Jun-Jul, 2023     

Attachment

Bản tin Khoa Y tháng 07-08/2023   

Đính kèm

Newsletter - Jul-Aug, 2023     

Attachment

Bản tin Khoa Y tháng 8-9/2023   

Đính kèm

Newsletter - Aug-Sep, 2023     

Attachment

Bản tin Khoa Y tháng 9-10-11/2023 

Đính kèm

Newsletter -Sep-Oct-Nov, 2023  

Attachment

Bản tin Khoa Y tháng 11-12/2023 

Đính kèm

Newsletter -Nov-Dec, 2023  

Attachment

Bản tin Khoa Y tháng 12/2023-01/2024

Đính kèm

Newsletter -Dec, 2023 -Jan, 2024 Attachment
Bản tin Khoa Y tháng 01/2024-02/2024 Đính kèm Newsletter -Jan-Feb, 2024 Attachment
Bản tin Khoa Y tháng 02/2024-03/2024 Đính kèm Newsletter -Feb-Mar, 2024 Attachment