Nhân sự Bộ môn Hóa Sinh

PGS.TS.BS. Lâm Vĩnh Niên
Trưởng Bộ môn

Email: nien@ump.edu.vn

TS.BS. Bùi Thị Hồng Châu
Phó Trưởng Bộ môn

Email: buithihongchau@ump.edu.vn

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Băng Sương
Giảng viên cao cấp
Email: nguyenbangsuong@ump.edu.vn

TS. Đường Thị Hồng Điệp
Giảng viên chính
Email: duongthihongdiep@ump.edu.vn

ThS.BS. Trần Ngọc Minh
Giảng viên chính
Email: minh@ump.edu.vn

CN. Phan Huỳnh Anh
Kỹ sư
Email: phanhuynhanh@ump.edu.vn

ThS. Nguyễn Lê Hà Anh
Kỹ sư
Email: nguyenlehaanh@ump.edu.vn

CN. Trần Thanh Bình
Kỹ sư
Email: tranthanhbinh@ump.edu.vn

TS. Nguyễn Trương Công Minh
Kỹ sư
Email: nguyentruongcongminh@ump.edu.vn

ThS. Lê Thị Xuân Thảo
Kỹ sư
Email: lethixuanthao@ump.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Trầm
Kỹ sư
Email: nguyenthanhtram@ump.edu.vn

CN. Nguyễn Trần Thu Trang
Kỹ sư
Email: nguyentranthutrang@ump.edu.vn