Các chương trình đào tạo Bộ môn Y đức - Xã hội học

Đào tạo đại học

- Học phần Đạo đức y học (năm 2 - 4 - 6): Bộ môn Y đức - xã hội học phụ trách giảng dạy học phần Đạo đức y học cho chương trình bác sĩ Y khoa. Mỗi học phần kéo dài 1 tín chỉ, đã cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý đạo đức ngành Y, những trách nhiệm cơ bản của người nhân viên y tế, ứng dụng các nguyên lý trong mối quan hệ của nhân viên y tế với bệnh nhân, đồng nghiệp, cộng đồng và nghiên cứu khoa học. Từ đó, sinh viên có thể phân tích, xử lý các tình huống thường gặp trong y khoa theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

- Môn học Đạo đức y học: Bộ môn Y đức - xã hội học phụ trách giảng dạy môn Đạo đức y học (1 tín chỉ) cho các chương trình đào tạo hệ bác sĩ Răng hàm mặt (năm 2), Y học cổ truyền (năm 4), Y học dự phòng (năm 2) và hệ cử nhân Phục hình răng (năm 2), Y tế công cộng (năm 1), Dinh dưỡng (năm 1), Điều dưỡng (năm 1), Hộ sinh (năm 1), Xét nghiệm (năm 1), Kỹ thuật hình ảnh (năm 1), Phục hồi chức năng (năm 1), Gây mê hồi sức (năm 1). Môn học đã cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý đạo đức ngành Y, ứng dụng các nguyên lý trong mối quan hệ của nhân viên y tế với bệnh nhân, đồng nghiệp, cộng đồng. Qua đó, sinh viên có thể phân tích, xử lý các tình huống thường gặp trong y khoa theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Đào tạo sau đại học (phần chứng chỉ kiến thức cơ sở ngành)

  • Bác sĩ Chuyên khoa 1
  • Bác sĩ Chuyên khoa 2
  • Bác sĩ nội trú
  • Thạc sĩ
  • Tiến sĩ

Đào tạo Y khoa liên tục (CME)