Nhân sự Bộ môn Y đức - Xã hội học

TS.BS. Nguyễn An Nghĩa
Nguyên Phó Trưởng Bộ môn

Email: nghiannguyen@ump.edu.vn

ThS. Mai Khánh Linh
Giảng viên
Email: maikhanhlinh@ump.edu.vn

NV. Nguyễn Thị Tường Vân
Nhân viên văn thư
Email: tuongvan_bm.yduc@ump.edu.vn