Các chương trình đào tạo

Đào tạo đại học (Module/Môn học mà BM phụ trách)

  • Module Y5: Y học gia đình, phần chăm sóc giảm nhẹ
  • Module Y5: Chăm sóc giảm nhẹ tự chọn
  • Học phần CN ĐD năm 4 chăm sóc giảm nhẹ

Đào tạo sau đại học (Các Chương trình Sau đại học BM có đào tạo)

  • Bác sĩ CK1 chăm sóc giảm nhẹ: chương trình đầu tiên của Việt Nam từ 2019
  • Bác sĩ CK1: học phần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ nâng cao cho 8 chuyên khoa (nội khoa, nhi khoa, lão khoa, lao, nhiễm, ung thư, huyết học, truyền nhiễm)
  • Bác sĩ nội trú: học phần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ nâng cao cho 5 chuyên khoa (lão khoa, nhi khoa, lao, nhiễm, tai mũi họng).