Các lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn chăm sóc giảm nhẹ

  • Chăm sóc giảm nhẹ
  • Chăm sóc cuối đời
  • Kiểm soát triệu chứng thể chất
  • Các vấn đề tâm lí xã hội
  • Ý muốn chăm sóc cuối đời.