Nhân sự Bộ môn Chăm sóc giảm nhẹ

PGS.TS. Eric Lewis Krakauer
Trưởng Bộ môn danh dự (Kiêm nhiệm)

Email: eric_krakauer@hms.havard.edu

TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh
Phó Trưởng Bộ môn (Kiêm nhiệm)

Email: thinhdanghuyquoc@ump.edu.vn

TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể
Nguyên Phó Trưởng Bộ môn
Email: the2509@ump.edu.vn

ThS.BS. Lê Đại Dương
Giảng viên
Email: duong.le@ump.edu.vn

BS CKI. Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh
Trợ giảng

 

CN. Nguyễn Cao Phương Anh
Nhân viên văn thư
Email: phuonganh@ump.edu.vn