Nhân sự Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

PGS.TS.BS. Võ Tấn Đức
Trưởng Bộ môn

Email: duc.vt@ump.edu.vn

TS.BS. Đỗ Hải Thanh Anh
Phó Trưởng Bộ môn

Email: tadh@ump.edu.vn

PGS.TS.BS. Lê Văn Phước
Phó Trưởng Bộ môn (kiêm nhiệm)

Email: phuocbvcr@ump.edu.vn

PGS.TS.BS. Trần Minh Hoàng
Giảng viên cao cấp
Email: tranminhhoang@ump.edu.vn

TS.BS. Đặng Nguyễn Trung An
Giảng viên
Email: an.dnt@ump.edu.vn

ThS.BS. Nguyễn Quang Thái Dương
Giảng viên
Email: duong.nqt@ump.edu.vn

ThS.BS. Huỳnh Phượng Hải
Giảng viên
Email: hai.hp@ump.edu.vn

ThS.BS. Võ Thị Thúy Hằng
Giảng viên
Email: hang.vtt@ump.edu.vn

ThS.BS. Lê Quang Khang
Giảng viên
Email: khanglequang@ump.edu.vn

ThS.BS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Giảng viên
Email: linh.ntt@ump.edu.vn

ThS.BS. Nguyễn Thị Phương Loan
Giảng viên
Email: loan.ntp@ump.edu.vn

ThS.BS. Lâm Thanh Ngọc
Giảng viên
Email: ngoclam@ump.edu.vn

ThS.BS. Trương Thị Phương Thảo
Giảng viên
Email: ttpthao@ump.edu.vn

BS CKII. Trần Thị Mai Thùy
Giảng viên
Email: maithuydhyd@ump.edu.vn

ThS.BS. Hà Thị Bích Trâm
Giảng viên
Email: htbtram@ump.edu.vn

ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Trang
Giảng viên
Email: trang.ntm@ump.edu.vn

KTV. Trần Thị Mỹ Duyên
Kỹ thuật viên
Email: tranduyenyd@ump.edu.vn