Công trình khoa học đã công bố - ThS. Đỗ Hải Thanh Anh

 1. Đỗ Hải Thanh Anh, Phạm Ngọc Hoa, Ngô Trí Hùng (2019), “Khảo sát hình ảnh hở ống động mạch cảnh vào tai giữa”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 23(1): 84-88.
 2. Đỗ Hải Thanh Anh, Phạm Ngọc Hoa, Ngô Trí Hùng (2019), “Khảo sát hình ảnh một số bất thường hành cảnh thường gặp”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 23(1): 78-83.
 3. La Hồng Châu, Lê Văn Cường, Đỗ Hải Thanh Anh, Hồ Hoàng Phương, Đặng Nguyễn Trung An, Trần Minh Hoàng (2012). “Khảo sát kích thước bình thường của hố yên ở người Việt Nam trên chụp cắt lớp điện toán”. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 16(1): 219-226.
 4. Hồ Hoàng Phương, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh (2010). “Khảo sát giá trị hệ số khuếch tán biểu kiến của một số tổn thương gan khu trú thường gặp”. Tạp chí Y học thực hành. 1(696): 70-75.
 5. Hồ Hoàng Phương, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh (2010). “Nghiên cứu tính khuếch tán đẳng hướng của gan”. Tạp chí Y học thực hành. 2(704): 17-21.
 6. Hồ Hoàng Phương, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh (2010). “Nghiên cứu vai trò của hệ số khuếch tán biểu kiến trong đánh giá tính lành-ác của một số tổn thương gan khu trú”. Tạp chí Y học thực hành. 2(705): 59-63.
 7. Hồ Hoàng Phương, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh (2010). “Nghiên cứu giá trị hệ số khuếch tán biểu kiến trong một số tổn thương khu trú thường gặp tại gan”. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 14(1): 38-44.
 8. Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Hồ Hoàng Phương, Đỗ Hải Thanh Anh (2009). “Nghiên cứu hình ảnh cộng hưởng từ trong đánh giá giai đoạn ung thư biểu mô trực tràng”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 13(1): 284-292.
 9. Đỗ Hải Thanh Anh, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Hồ Hoàng Phương (2009). “Đánh giá xâm lấn tại chỗ của ung thư biểu mô tuyến trực tràng trên cộng hưởng từ”. Tạp chí Y học Việt Nam. 2(361): 195-200.
 10. Nguyễn Thị Phương Đan, Đỗ Hải Thanh Anh, Võ Tấn Đức, Phạm Ngọc Hoa (2008). “Khảo sát hình ảnh chụp cắt lớp điện toán của tổn thương gan do chấn thương bụng kín” . Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 12(1): 88-92.
 11. Hồ Hoàng Thảo Quyên, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung (2008). “Hình ảnh cộng hưởng từ của u nhú trong ống sữa”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 12(1): 92-96.
 12. Võ Phương Trúc, Phạm Ngọc Hoa, Đỗ Hải Thanh Anh (2008). “Đặc điểm của lao màng não trên cộng hưởng từ”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 12(1): 96-104.
 13. Trần Thị Phương Thảo, Đỗ Hải Thanh Anh, Võ Tấn Đức, Phạm Ngọc Hoa (2008). “Đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp điện toán cấp cứu trong phát hiện tổn thương ruột non do chấn thương bụng kín”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 12(1): 104-109.
 14. Đỗ Hải Thanh Anh, Võ Tấn Đức, Phan Châu Hà, Võ Phương Trúc (2008). “Lao biệt lập tại lách: Nhân một trường hợp”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 12(1): 120-124.
 15. Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh, Phan Châu Hà, Võ Phương Trúc (2008). “Sarcôm cơ vân tiền liệt tuyến: hình ảnh cộng hưởng từ”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 12(1): 112-116.
 16. Phan Châu Hà, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh, Võ Phương Trúc (2007). “Kết quả bước đầu ứng dụng kĩ thuật MR arthrography”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 11(1): 10-17.
 17. Võ Tấn Đức, Nguyễn Quang Thái Dương, Đỗ Hải Thanh Anh, Đặng Nguyễn Trung An (2007). “Khảo sát siêu âm lòng hậu môn với hydrogen peroxide trong bệnh rò hậu môn và rò hậu môn-âm đạo”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 11(1): 17-24.
 18. Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh, Phan Châu Hà, Võ Phương Trúc (2007). “Leiomyosarcoma tĩnh mạch đùi”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 11(1): 24-29.
 19. Đỗ Hải Thanh Anh, Phạm Ngọc Hoa, Hồ Hoàng Phương (2007). “Một vài đặc điểm về dịch tễ học và hình ảnh cộng hưởng từ của u sọ hầu”. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh. 11(1): 36-41.

Tin khác