Nhân sự Bộ môn Da liễu

PGS.TS.BS. Văn Thế Trung
Trưởng Bộ môn

Email: trungvan@ump.edu.vn

ThS.BS. Võ Quang Đỉnh
Phó Trưởng Bộ môn

Email: voquangdinh@ump.edu.vn

TS.BS. Nguyễn Trọng Hào
Phó Trưởng Bộ môn (Kiêm nhiệm)

Email: nthao@ump.edu.vn

PGS.TS.BS. Lê Ngọc Diệp
Giảng viên cao cấp
Email: lndiep@ump.edu.vn

PGS.TS.BS. Lê Thái Vân Thanh
Giảng viên chính
Email: lethaivanthanh@ump.edu.vn

TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên
Giảng viên 
Email: chuyennguyen@ump.edu.vn

BS CKII. Nguyễn Lê Trà Mi
Giảng viên 
Email: nltmi@ump.edu.vn

 

TS.BS. Lý Thị Mỹ Nhung
Giảng viên 
Email: nhungly@ump.edu.vn

 

BS CKII. Lê Minh Phúc
Giảng viên 
Email: lmphuc@ump.edu.vn

 

ThS.BS. Trần Thị Thúy Phượng
Giảng viên 
Email: tttphuong@ump.edu.vn

BS CKII. Vương Thế Bích Thanh
Giảng viên 
Email: vtbthanh@ump.edu.vn

NV. Nguyễn Thị Ngọc Thi
Nhân viên văn thư
Email: ngocthibmdl@ump.edu.vn