Nhân sự Bộ môn Da liễu

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Văn Thế Trung Trưởng Bộ môn  trungvan@ump.edu.vn
2 BSCKI. Hoàng Văn Minh Phó Trưởng Bộ môn hvminh@ump.edu.vn
3 ThS.BS. Võ Quang Đỉnh Phó Trưởng Bộ môn drdinhvq@ump.edu.vn
4 TS.BS. Nguyễn Trọng Hào Phó Trưởng Bộ môn nthao@ump.edu.vn
5 ThS.BS. Nguyễn Thanh Minh   ntminh@ump.edu.vn
6 TS.BS. Lê Thái Vân Thanh   lethaivanthanh@ump.edu.vn
7 PGS.TS. Lê Ngọc Diệp   lndiep@ump.edu.vn
8 TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên   chuyennguyen@ump.edu.vn
9 BSCKI. Trần Thế Viện   ttvien@ump.edu.vn
10 BSCKI. Nguyễn Lê Trà Mi   nltmi@ump.edu.vn
11 ThS.BS. Trần Thị Thúy Phượng   tttphuong@ump.edu.vn
12 BSCKI. Lê Minh Phúc   lmphuc@ump.edu.vn
13 BSCKI. Vương Thế Bích Thanh   vtbthanh@ump.edu.vn
14 Thư ký. Nguyễn Thị Ngọc Thi   ngocthibmdl@ump.edu.vn